بایگانی برچسب برای: اختلال کاستی توجه

ملاک های ۵-DSM برای اختلال کاستی توجه / بیش فعالی

/
الگوی مداوم بی توجهی و یا بیش فعالی - تکانشگری که در عملکرد یا …

اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی در کودکان و نوجوانان

/
اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD) که اغلب با عنوان بیش فعالی …