بایگانی برچسب برای: DSM

مشکل چاقی

/
انسانها برای اینکه بتوانند انرژی اضافی را به صورت چربی ذخیره…

ملاک های ۵-DSM برای اختلال کاستی توجه / بیش فعالی

/
الگوی مداوم بی توجهی و یا بیش فعالی - تکانشگری که در عملکرد یا …