بایگانی برچسب برای: تصور قالبی،پیش داوری،زنان

ماهیت و منشاء تصور ،قالبی پیش داوری و تبعیض:

/
در مکالمات روزمره، اصطلاحات تصور قالبی پیش داوری و تبعیض اغل…