بایگانی برچسب برای: خودشیفته،سلامت روان،ختلال،

شخصیت غرق خود

/
طرفی که غرق خود است همواره خواهان تعریف و تمجید است. تشخیص گ…