بایگانی برچسب برای: شباهت،جاذبۀ،کبوتر،مجاورت فیزیکی

کبوتر با کبوتر باز با باز کند همجنس با همجنس پرواز

/
تعیین کننده های تعاملی جاذبه: شباهت و دوست داشتن دوجانبه دیدیم …