ویدیو های انگیزشی

دیده شدن توسط مادر معادل شناخته شدن هر آن چیزی است که کودک هست و کودک ،هر آن چیزی است که احساس می کند. اگر نتیجه نگاه کردن،یک فضای خالی باشد کودک نمی تواند خطر نگاه کردن را بپذیرد.

خدا حافظی ها بسیار پیچیده و تو در تو است بنابراین به حق نیست که در این مسیر با خودمان مهربان نباشیم درست به مانند رقصی ست که ما را به فضای دیگری می برد فضایی که ما را ارزش مینهد و گاهی اوقات این رقص زمان میبرد نیاز به تلاشهای متوالی دارد نیاز به روان درمانی دارد و نیاز به یادگیری دارد که چگونه دوباره به خودمان بازگردیم.