بایگانی برچسب برای: بیش فعالی

بیش فعالی در نوجوانی و بزرگسالی

/
بیش فعالی بعد از نوجوانی گرفته است تا تشخیصها چند پژوهشگر گزار…

ملاک های ۵-DSM برای اختلال کاستی توجه / بیش فعالی

/
الگوی مداوم بی توجهی و یا بیش فعالی - تکانشگری که در عملکرد یا …

اختلال کاستی توجه/ بیش فعالی در کودکان و نوجوانان

/
اختلال کاستی توجه / بیش فعالی (ADHD) که اغلب با عنوان بیش فعالی …