بایگانی برچسب برای: بی وفایی،نیازهای عاطفی،سکس

تئوری های مختلف در زمینه خیانت و بی فایی.

/
نظریه کنترل به اعتقاد گلاسر ، زوجها زندگی مشترکشان را با عشق شرو…