بایگانی برچسب برای: تحقیر،غرق خودش

شخصیت غرق خود

/
طرفی که غرق خود است همواره خواهان تعریف و تمجید است. تشخیص گ…