بایگانی برچسب برای: دوست ،جاذبه،شباهتها

دیدن ، خوش آمدن و آشنا شدن

/
در ذهن داشتن یک مفهوم بسیار ساده ولی مهم ممکن است خالی از فایده ن…